ZWROTY I REKLAMACJE

zwrot.png

PRODUKT NIE SPEŁNIŁ OCZEKIWAŃ, DOTARŁ ZA PÓŹNO, LUB ISTNIEJE INNY POWÓD NIE ZWIĄZANY Z WADĄ TOWARU

Kiedy stosować?
• produkt dotarł w stanie nienaruszonym
• produkt nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu

1) USZKODZENIA PODCZAS TRANSPORTU LUB WADY FABRYCZNE

Kiedy stosować?
• po rozpakowaniu okazało się, że towar jest uszkodzony, rozbity, pęknięty, itd.
• po dokładnym obejrzeniu produktu okazało się, że towar ma wady fabryczne

2) USZKODZENIA W TRAKCIE UŻYTKOWANIA 

Kiedy stosować?
• w trakcie użytkowania towar okazał się wadliwy, popsuł się, nie spełnia swojej funkcji

3) INNY POWÓD REKLAMACJI

RĘKOJMIA

Sklep – KROPKA W KRATKĘ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. MICHAŁA KAJKI 74, 04-621 Warszawa NIP: 9522140271, REGON: 362794169, KRS 0000581762, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych towarów, widnieje w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres BIURO@KROPKAWKRATKE.PL, lub w formie pisemnej na adres: KROPKA W KRATKĘ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. MICHAŁA KAJKI 74, 04-621 Warszawa.

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na którą wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacja jest uznana za złożoną w dacie uzupełnienia żądanych braków.

Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy termin. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy termin na ustosunkowanie się do reklamacji.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Oświadczamy, że odmawiamy wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. 

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (dane kontaktowe, w tym nr KRS, NIP, REGON, adres, wysokość kapitału zakładowego + informacja gdzie wysłać oświadczenie o odstąpieniu) o swojej  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty oraz ryzyko bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Zwrot towaru musi zostać dokonany przez odesłanie towaru na adres zwrotny: KROPKA W KRATKĘ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. MICHAŁA KAJKI 74, 04-621 Warszawa. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez nas), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Ja ........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...................................... Data zawarcia umowy ................ Imię i nazwisko .......................... Login......................... Adres .......................................... Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ 

Śledź nas na Facebooku